BUNDLE.HEADER

Data Analytics (Google Sheets) Pack

จัดเต็ม 3 หลักสูตรสำหรับมือใหม่สายวิเคราะห์
6,390.00
บาท
7,470.00
บาท
รวม 16 - 20 ชั่วโมง
แบบฝึกหัดและโปรเจคจริงตลอดหลักสูตร
สามารถกลับมาทบทวนได้เรื่อยๆ
ได้รับประกาศนียบัตร

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ราคาพิเศษ! สมัคร 3 หลักสูตรพื้นฐานการวิเคราะห์

เพียง 6,390 บาท จากราคาเต็ม 7,470 บาท

 • Intro to Data Science
 • Exploratory Data Analysis with Google Sheets
 • SQL for Data Analytics

หรือสนใจเป็น Data Visualization Pack ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

รายละเอียดคอร์ส

การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ สร้างผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ในโลกยุคดิจิทัล เรามีแหล่งข้อมูลใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้ปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล องค์กรที่ต้องการจะนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องมีวิธีคิด มีกระบวนการตัดสินใจ มีเครื่องมือ มีบุคลากรที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้

จัดเต็ม 3 หลักสูตร เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของสายอาชีพ Data ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets และ SQL

data-science

google-sheets

data-analytics-sql

ในคอร์สนี้ผู้สอนจะพูดถึงการนําข้อมูลมาใช้สร้างประโยชน์ทางธุรกิจ ตั้งแต่การนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ การทําความเข้าใจผู้ใช้งาน ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยโปรแกรม Google Sheets และภาษา SQL ผ่านบทเรียนสุดเข้มข้นพร้อมลงมือทำแบบฝึกหัดและโปรเจคจริง รวมกว่า 300 บทเรียน วิดีโอความยาวกว่า 15 ชั่วโมง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างทีม Data Science และนำข้อมูลมาใช้เป็นกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 • คนทำงาน ที่ต้องการเข้าใจกระบวนการการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง เพื่อใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ
 • นักเรียน นักศึกษา และคนทั่วไป ที่มีความสนใจหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสายอาชีพนี้

หลังจากเรียนจบคอร์สนี้ผู้เรียนจะสามารถ

 • เข้าใจการนำข้อมูลมาสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ผ่านกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของโลก
 • เข้าใจกระบวนการนำข้อมูลมาใช้งาน ตั้งแต่การเก็บข้อมูล ไปจนถึงการสร้างโมเดลเพื่อช่วยตัดสินใจ
 • เรียนรู้และสร้างความเข้าใจ สร้างความคุ้นชินกับข้อมูล ตลอดจนตัวอย่างการนำไปใช้
 • ทำ Data Transformation หรือการจัดการกับข้อมูลแต่ละประเภท ได้ด้วยตัวเอง
 • หา Insight จากข้อมูลที่มี (Internal Data) และสามารถดึงข้อมูลง่ายๆ จากภายนอกได้ (External Data)
 • Visualize ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำไปเสนอบุคคลอื่นหรือช่วยในการสำรวจข้อมูลได้ (Exploring Data)

ระหว่างเรียนคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ทำแบบทดสอบแทรกในทุกบทเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Facebook Skooldio
 • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท กรุณาติดต่อ hello@skooldio.com

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Course I : Intro to Data Science

Introduction

 • Welcome

 • Data is everywhere

 • New data sources

 • Quiz: Why do we have so much data?

 • What is Data Science?

 • Quiz: What is Data Science?

Making Impact with Data

 • Overview

 • (1) Turning data into metrics

 • Measuring the right thing

 • Quiz: Clicks, Conversions, Conversion Rate

 • No single best metric

 • Examples of metrics

 • Common business metrics

 • Metrics are people, too!

 • Getting feedback from users (1)

 • Getting feedback from users (2)

 • Quiz: Turning data into metrics

 • (2) Turning data into insights

 • Using data to drive new products

 • Big data

 • A/B testing

 • Quiz: A/B testing

 • Example of A/B testing (1)

 • Quiz: Obama Campaign

 • Example of A/B testing (2)

 • Turning data into products

 • Example of data products

 • Quiz: Example of data products

 • Think big, start small

 • Use product design

 • Humanize algorithms

 • Quiz: Turning data into products

Skills for data scientists

 • Introduction

 • Skills & coding skills

 • Math and statistics

 • Making decisions with data

 • Quiz: Making decisions with data

 • Correlation doesn't imply causation

 • Machine Learning

 • Additional skills

 • Teamwork

 • Data scientist vs. other roles

Data Science Process

 • Ask

 • Collect

 • Manipulate

 • Analyse

 • Model

 • Evaluate

 • Communicate

 • Quiz: Data science process

Summary

Introduction

 • Welcome to class

 • What is EDA?

 • Why EDA?

 • Data Visualization

 • Iterative Process

 • Case Study: Problem

 • Case Study: Hypothesis Formulation

 • Case Study: Data Analysis (I)

 • Case Study: Data Analysis (II)

 • Case Study: Data Visualization

 • Recap: EDA

Data Transformation

 • Introduction

 • Quiz: Data Tables (I)

 • Data Tables (II)

 • Tidy Data

 • Pivot / Unpivot (I)

 • Pivot / Unpivot (II)

 • Common Data types

 • Data Transformation (I)

 • Data Transformation (II)

 • Google Sheets

 • Setting Display Language

 • Keyboard Shortcuts

 • Exercise: Keyboard Shortcuts

 • Formula Syntax & Name range

 • Exercise Guide

 • Exercise: Formula Syntax, Name Range

 • Reference Types

 • Exercise: Reference Types

 • IF

 • Exercise: IF

 • Nested IF

 • Exercise: Nested IF

 • IFS

 • Exercise: IFS

 • AND / OR

 • Exercise: OR

 • Exercise: OR+AND

 • Exercise: IF+OR+AND

 • SWITCH

 • Exercise: SWITCH

 • Information Functions (I)

 • Information Functions (II)

 • Exercise: Information Functions

 • LEN / TRIM

 • LEFT / RIGHT / MID

 • UPPER / LOWER / PROPER

 • Exercise: Text Functions (I)

 • REPLACE / SUBSTITUTE

 • SEARCH

 • Exercise: Text Functions (II)

 • Combining Text

 • Splitting Text to Columns

 • Exercise: Text Functions (III)

 • Date Value

 • Create Date

 • Setting Locale Date / Time

 • Exercise: Date / Time (I)

 • Date Elements

 • EOMONTH

 • Date Calculation

 • Exercise: Date / Time (II)

 • INDEX

 • MATCH

 • INDEX + MATCH

 • Exercise: INDEX + MATCH

 • VLOOKUP

 • HLOOKUP

 • Exercise: VLOOKUP / HLOOKUP

 • Importing Data from CSV

 • Exercise: Importing Data from CSV

 • Importing Data from HTML

 • Exercise: Importing Data from HTML

 • Get Ready

Analyzing One Variable

 • Analyzing a Numerical Variable

 • Mean vs. Median

 • Spread

 • Distribution

 • Outliers

 • Summarizing Data

 • Exercise: Summarizing Data

 • Tips: Status Bar

 • Conditional COUNT / SUM / AVERAGE

 • Exercise: Conditional COUNT / SUM / AVERAGE

 • Filtering Rows

 • Visualizing Distributions

 • Histogram

 • Exercise: Histogram

 • Robust Statistics (I)

 • Robust Statistics (II)

 • Exercise: Robust Statistics

 • Categorical Data

 • Frequency Table

 • Exercise: Frequency Table, PivotTables

 • Visualizing Comparison, Composition

 • Bar Chart / Pie Chart

 • Exercise: Bar Chart / Pie Chart

 • Case Study: Facebook Data

 • Case Study: Analyzing One Variable

 • Exercise: Analyzing Reactions

 • Exercise: Analyzing Post Types

 • Always look at actual data!

Analyzing Multiple Variable

 • Analyzing Two Variables

 • Correlation

 • Scatter Plot

 • Exploring Numerical x Numerical

 • Exercise: Exploring Numerical x Numerical

 • Contingency Table

 • Heat Map

 • Exploring Categorical x Categorical

 • Exercise: Exploring Categorical x Categorical

 • Categorical x Numerical

 • Values and Dimensions

 • Visualizing Comparison, Composition

 • Exploring Categorical x Continuous

 • Exercise: Exploring Categorical x Continuous

 • Visualizing Time-Series

 • Exploring Time Series

 • Exercise: Exploring Time Series

 • Exploring Multiple Variables

 • Exercise: Exploring Multiple Variables

 • Case Study: eJeab vs. Drama-Addict

 • Project: eJeab vs Drama-Addict

Understanding Data

 • Unit of Analysis

 • Correlation & Causation (I)

 • Quiz: Correlation & Causation (II)

 • Correlation & Causation (III)

 • Summary

Basic Concepts

 • Course Overview

 • Introduction

 • Relational Databases

 • SQL Command Overview

 • Table Schema

 • Data Types

 • Which Data Type?

 • Quiz: Which Data Type?

 • Solutions

 • Google BigQuery

 • Google BigQuery Example

Querying Data

 • Getting Set Up

 • SELECT one column

 • SELECT multiple columns

 • SELECT all columns

 • SELECT with a column alias using AS

 • SELECT without FROM

 • SELECT a specific value as a column

 • ORDER BY, LIMIT

 • SELECT a limited number of rows

 • SELECT distinct values in a column

 • SELECT distinct combinations of fields

 • Sort rows

 • Select the 3 top-grossing movies from the list

 • Selection criteria

 • Use WHERE clause to filter data based on boolean expression

 • Comparison Operators

 • Exercises

 • SELECT in Summary

 • Quiz

Data Transformation

 • Arithmetic Calculations

 • Perform a calculation

 • Dividing Numbers

 • Mathematical Functions

 • Rounding Numbers

 • Type Casting

 • Dates and Times

 • Date Functions

 • Datetime Functions

 • Quiz

 • String Functions

 • Conditional Expressions

 • Quiz

Aggregating Data

 • Aggregate Functions

 • Summarizing Tables

 • More Aggregrate Functions

 • Quiz

 • GROUP BY

 • Filtering

 • Filtering Rows

 • Filtering Groups

 • GROUP BY Conditional Expressions

 • Grouping Sets

 • GROUP in Summary

 • Quiz

Combining Tables

 • Working with multiple tables

 • Joining Tables

 • Types of Joins

 • INNER JOIN

 • LEFT/RIGHT (OUTER) JOIN

 • FULL JOIN

 • Join Syntax

 • Example

 • Sequences of JOINs

 • Order of Execution

 • Complex Queries

 • Subqueries

 • Quiz

 • Conclusion

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook) | Skooldio Instructor
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook

SECTION_TITLE.FAQS

Q:
ขอใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีในนามองค์กรได้หรือไม่
A:

สามารถขอได้ค่ะ

 1. การสมัครคอร์สเรียนออนไลน์ในนามบริษัทสามารถส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ไปที่อีเมล hello@skooldio.com ได้เลยค่ะ
 • คอร์สที่สนใจ/จำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรผู้ติดต่อ -ชื่อ, ที่อยู่บริษัท/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
 1. หากต้องการสมัครทันที (สมัครได้ทีละ 1 คน) สามารถกดซื้อได้จากหน้าเว็บ www.skooldio.com ได้เลยค่ะ

ท่านสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบผ่านโดยการเลือกชำระเงินช่อง "นิติบุคคล" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ (หากไม่ใช่ 3% กรุณาทำตามข้อ 1 ได้เลยค่ะ)

 • โดยฝ่ายบัญชีของ Skooldio จะทำการติดต่อกลับไปหาท่านอีกครั้งเมื่อการสั่งซื้อสำเร็จและส่งให้องค์กรของท่านตามที่อยู่บริษัท
 • โดยองค์กรของท่านต้องส่งหนักสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กลับมาที่ฝ่ายบัญชีเราที่ accounting@skooldio.com
A:

ได้ค่ะ สำหรับบุคคลทั่วไป หากท่านซื้อผ่านหน้าเว็บ www.skooldio.com ท่านสามารถส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ไปที่ accounting@skooldio.com

 • ชื่อ-นามสกุลผู้สั่งซื้อ
 • ที่อยู่ปัจจุบัน
 • หมายเลขประจำตัวประชาชน
 • หมายเลขคำสั่งซื้อ (เช่น AB12B3)

โดยจะเราจะส่งให้ท่านทางอีเมล และนำส่งตัวจริงตามไปในภายหลังค่ะ

A:

สามารถเรียนซ้ำได้ค่ะ

 • สำหรับบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพค่ะ
 • สำหรับในนามองค์กร สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปีค่ะ
SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES