ONLINECOURSE.HEADER

People Analytics: Unlocking Insights for Your Organizational Success

People Analytics: Unlocking Insights for Your Organizational Success

990.00
บาท
1,490.00
บาท
COURSE_COMING_SOON
Blank Calendar IconLAUNCH_MONTH

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

วันเฉลิม สิริพันธุ์ (Managing Partner, Pragma and Will Group) | Skooldio Instructor
วันเฉลิม สิริพันธุ์
Managing Partner, Pragma and Will Group

SECTION_TITLE.OVERVIEW

เพราะพนักงานนั้นคือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้นการตัดเลือกพนักงานที่ดี และรักษาคนเหล่านั้นไว้จึงเป็นเรื่องที่ HR ทุกคนควรให้ความสำคัญ ควบคู่กันไปกับการมีผู้นำทีมที่ดี แต่หลาย ๆ ครั้งการบริหารคนมักอาศัยประสบการณ์ หรืออารมณ์ในการตัดสินใจแทน ทำให้เกิดข้อจำกัดในการบริหารทีม หรือเกิดข้อผิดพลาดในการบริหารได้ง่าย

ในยุคที่ข้อมูลกลายเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ People Analytics หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร จึงกลายเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจเชิงข้อมูล พัฒนาศักยภาพของพนักงาน และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

People Analytics: วิเคราะห์พลังคน ขับเคลื่อนองค์กร

People Analytics หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร คือ การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในองค์กรอย่างหลากหลาย เช่น ข้อมูลประวัติส่วนตัว ข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน ข้อมูลการลา ฯลฯ ทั้งนี้คำว่า People Analytics อาจเรียกอีกอย่างว่า HR Analytics หรือ Workforce Analytics ก็ได้ ซึ่งมีความหมายเดียวกัน

หลักสูตร People Analytics นี้ ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการ แนวคิด และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริงในองค์กรเพื่อช่วยให้คุณสามารถ:

 • เข้าใจพลังของข้อมูล เรียนรู้วิธีการรวบรวม จัดเตรียม และวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
 • ขับเคลื่อนกลยุทธ์ นำข้อมูลเชิงลึกจาก People Analytics ไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดการลาออก และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน
 • ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุปัญหา หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไข ช่วยให้องค์กรตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ
 • พัฒนาศักยภาพพนักงาน ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และทักษะที่พนักงานแต่ละคนต้องการพัฒนา ออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมที่ตรงจุด ช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพและทำงานอย่างมีความสุข
 • สร้างแรงจูงใจ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าใจความต้องการและแรงจูงใจของพนักงาน ออกแบบระบบสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสม ช่วยให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจและผูกพันกับองค์กร

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource/People Team) ที่ต้องการนำข้อมูลมาใช้เพื่อพัฒนางานทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนทักษะและการลาออกของพนักงาน และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน
 • ผู้บริหาร (COO/CFO/Manager) หลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst/Data Scientist) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ People Analytics Framework และ Model ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ วิธีการทำ Workforce Analytics และ Recruitment Analytics
 • นักศึกษา ที่อยากเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพในสายทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูล หรือธุรกิจ

หลังจากเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถ:

 • อธิบายหลักการและแนวคิดพื้นฐานของ People Analytics ได้
 • ระบุและเลือกเครื่องมือ People Analytics ที่เหมาะสมกับงานได้
 • รวบรวม จัดเตรียม และวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรบุคคลได้
 • นำผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ไปใช้เพื่อตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ แก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน
 • เข้าใจถึงแนวโน้มและความท้าทายในอนาคตของ People Analytics

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES