ONLINECOURSE.HEADER

Deep Learning For Images

Deep Learning with TensorFlow Workshop Series (Part 2 of 5)

COMMON.FREE
4.3
ใช้ Python
มีแบบฝึกหัด
2 ชั่วโมง 45 นาที

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

Google Developers Experts (null) | Skooldio Instructor
Google Developers Experts

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Deep Learning for Images

Motivation

Fully-Connected Network

Challenges

Convolutional Neural Networks (CNN)

CNN Architecture and Convolutional Layer

Pooling Layer

Wongnai's Images

CNN Code Walkthrough

CNN Codelab Solution

Transfer Learning

Popular Pre-Trained Networks

Transfer Learning Code Walkthrough

Object Detection

Other Image Applications

SECTION_TITLE.OVERVIEW

Deep Learning for Images

ในคอร์สนี้ คุณจะได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ Deep Learning กับข้อมูลรูปภาพด้วย TensorFlow บทเรียนครอบคลุมการทำ Image Classification ด้วย Fully-connected Neural Network และ Convolutional Neural Network (CNN) โดยในแบบฝึกหัดเราจะมาทำการจัดประเภทรูปภาพจากแอพพลิเคชัน Wongnai

คอร์สนี้ได้รับการสนับสนุนจาก KBTG (Kasikorn Business Technology Group) และ Wongnai

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

Developers, Data Scientists หรือผู้สนใจ ที่มีความรู้พื้นฐานด้าน Machine Learning และการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน (เราจะใช้ภาษา Python ในบทเรียน)

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้

  • เข้าใจการนำ Deep Learning มาใช้กับข้อมูลรูปภาพ
  • เรียนรู้การทำ Image Classification ด้วย Fully-connected Neural Network
  • เรียนรู้หลักการทำงานของ Convolutional Neural Network (CNN) และการนำมาใช้แก้ปัญหา Image Classification
  • เห็นตัวอย่างโครงสร้างของโมเดลในการทำ Image Classfication และการสร้างโมเดลโดยวิธี Transfer Learning
  • ฝึกฝนสร้างโมเดลจริงผ่าน Codelab

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

  • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
  • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
  • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES