ONLINECOURSE.HEADER

Information Architecture

ออกแบบโครงสร้างข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ Users เข้าใจง่าย

2,990.00
บาท
4.6
5-6 ชั่วโมง
แบบฝึกหัดในห้องเรียน
รับ Certificate หลังเรียนจบ

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

อภิรักษ์ ปนาทกูล (Founder of UX Academy และอดีต Google Developers Expert in UX/UI) | Skooldio Instructor
อภิรักษ์ ปนาทกูล
Founder of UX Academy และอดีต Google Developers Expert in UX/UI

SECTION_TITLE.OVERVIEW

จะดีกว่าไหม? ถ้าเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเราสามารถจัดวางข้อมูลที่ ‘เยอะ’ ให้ออกมาเป็นโครงสร้างข้อมูลที่ Users อยากเห็น ไม่ใช่แค่ข้อมูลเราอยากบอก

มาเริ่มต้นเรียนรู้เทคนิค Information Architecture หรือสถาปัตยกรรมข้อมูล ตั้งแต่ทำความรู้จักว่า Information Architecture นั้นคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร และเทคนิคการวาง Marketing Strategy ทั้งในมุมของผู้ขาย และผู้ใช้งาน พร้อมเรียนรู้ Framework การออกแบบให้ผู้ใช้งาน (Users), บริบทของปัญหา (Context), และเนื้อหาของเรา (Content) สอดคล้องกัน

เรียนรู้การนำเสนอ Content บนเว็บไซต์ และ Application ทั้งในมุมการออกแบบ การสื่อสาร พร้อมเตรียมความพร้อมให้ Users ทุกคนสามารถเข้าใจข้อมูลที่เราต้องการสื่อสารได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานปกติ หรือผู้บกพร่องทางการมองเห็น

คอร์สนี้เหมาะกับ

 • UX Designer / UI&Interaction Designer / Product Designer ต้องการจะพัฒนาทักษะการออกแบบให้ Digital Product มีการจัดวางโครงสร้างข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ที่ดีที่ทำให้ User สามารถค้นหาข้อมูลเจอ และรับสารที่เราต้องการสื่อ
 • Project Manager / Product Manager / Product Owner ต้องการความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในขั้นตอนการออกแบบ Digital Products ร่วมกับ UX/UI Designer เพื่อให้ได้หน้าตาเว็ปไซต์มีภาพรวมการจัดวางข้อมูลที่ดี ไม่ซับซ้อน ทำให้ User หาข้อมูลที่ต้องการเจอและได้รับสารแบบที่เราต้องการ สื่อสารออกไป รวมถึงการออกแบบจัดวาง Content สำหรับ Graphic Content ที่ดี อ่านง่าย เพื่อใช้สำหรับการทำ Content Marketing อีกด้วย
 • Marketing / PR / Graphic Designer / Web Designer ต้องการความรู้เพิ่มเติม และ Content Strategy เพื่อที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในการออกแบบการจัดวางเนื้อหาสำหรับการทำรูป Graphic Content หรือการออกแบบเนื้อหาบนหน้าเว็ปไซต์ที่สามารถสื่อสารข้อมูลที่เราอยากให้ User/ลูกค้าได้รับรู้
 • Front-end Developer / Developer ต้องการเข้าใจวิธีการจัดวางโครงสร้างข้อมูลบนหน้าเว็ปหรือแอป เพื่อร่วมทำงานกับ UX/UI Designer ในการพัฒนา Flow การหาข้อมูล

เมื่อเรียนคอร์ส Information Architecture จบแล้ว คุณจะสามารถ

 • สามารถอธิบายได้ว่าทำไมการทำ Information Architecture สำหรับ Digital Products ถึงสำคัญ และ Digital Product ที่มีการออกแบบ Information Architecture ที่ดีจะส่งผลต่อพฤติกรรม User และองค์กรอย่างไร
 • สามารถนำความรู้ไปใช้กับการวาง Marketing Strategy โดยคำนึงทั้งฝั่ง Supply Side ที่เป็นกลยุทธ์การขายจากมุมมองของผู้ขายและฝั่ง Demand Side ที่เป็นกลยุทธ์การขายจากมุมมองของผู้ใช้
 • สามารถออกแบบ Content ให้ตอบโจทย์ได้ความต้องการข้อง User โดยสามารถสื่อสารให้ User ได้รับสารที่เขาต้องการรวมถึงสารที่เราต้องการสื่อได้ง่ายขึ้น
 • สามารถออกแบบการนำเสนอ Content บนเว็บไซต์ และ Mobile Application โดยใช้หลักในการออกแบบ การสื่อสาร และสามารถออกแบบโดยคำนึงถึงผู้บกพร่องทางการมองเห็นให้สามารถรับสารของเราอีกด้วย

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Welcome to the Class

Before We Start

1:57

Getting to Know You

Course Materials

Introduction to Information Architecture

What is Information Architecture?

15:17

Exercise: Designing a Poster

User, Context, and Content

25:58

User, Context, and Content: Material

Content Strategy: Supply Side (AIDA)

17:30

Content Strategy: Demand Side

20:33

Content Strategy: Recap

2:11

Card Sorting

15:40

Card Sorting: Demo (1)

18:51

Card Sorting: Demo (2)

16:03

Card Sorting: Recap

1:41

Card Sorting: Material

Content Mapping

16:42

Summary

1:26

Hick's Law

4:24

UI Navigation

22:14

UI Navigation: Redesign Exercise

UI Navigation: Example Solution

1:32

Visual Hierarchy

6:26

Different Platform

4:58

Accessibility

4:22

Accessibility: Demo

4:20

Accessibility: What are the Problem Here?

12:44

Summary

0:59

Evaluating and Iterating

12:02

Usability Test

4:40

Usability Test: Demo

26:53

Usability Test: Summary Part

1:41

Expert Review

13:46

Summary

2:36

Course Summary

7:42

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES