ONLINECOURSE.HEADER

Mental Health First Aid

เริ่มต้นดูแลสุขภาพใจ พร้อมรู้เท่าทันในตนเอง

1,490.00
บาท
4.6
2 ชั่วโมง
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด
มี Worksheet สรุปเนื้อหาให้

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

นรพันธ์ ทองเชื่อม (Cognitive Therapist, Merak Clinic) | Skooldio Instructor
นรพันธ์ ทองเชื่อม
Cognitive Therapist, Merak Clinic

SECTION_TITLE.OVERVIEW

จิตวิทยาในการทำงาน

1 ในสาเหตุหลักที่คนทำงานเก่งๆ เกิดภาวะหมดไฟ หมดใจ เบื่องาน หรือแม้แต่ภาวะซึมเศร้า คือการมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม หรืออาจเป็นเพราะควาสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและหัวหน้านั้นไม่ค่อยราบรื่น สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดภาวะเหนื่อยล้าทางจิตใจให้แก่คนทำงาน หรือในกรณีที่วันนึงเกิดปัญหาทางจิตใจอาจทำให้เขารู้สึกไม่มั่นคง และไม่มั่นใจที่จะพูดกับคนอื่นๆ

สิ่งนี้ทำให้การดูแลสุขภาพจิตใจ จึงไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ป่วย หรือกำลังจะป่วยเท่านั้น แต่รวมไปถึงผู้คนรอบตัว ที่เมื่อมีความเข้าใจในการทำงานของสุขภาพจิตใจได้เป็นอย่างดีแล้ว ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่น จนไปถึงการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือแม้แต่องค์กรเองก็มีส่วนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และปลอดภัยแก่พนักงาน

Mental Health คืออะไร?

Mental Health หรือ สุขภาพจิตใจ คือภาวะที่บุคลลสามารถรับรู้ถึงศักยภาพในการจัดการกับความเครียดในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถมีส่วนร่วมกับชุมชน และสังคมได้อย่างเป็นสุข ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยไม่เกิดความขัดแย้งในจิตใจของตนเอง โดยคนที่มีสุขภาพจิตที่ดี คือคนที่สามารถแาดงออกถึงความาสุข ความพอใจ โดยปราศจากอาการปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาจิตเวช รวมไปถึงความขับข้องใจภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้น้อยที่สุด โดยสุขภาพจิตมีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุนคน ทั้งเพื่อตนเอง และคนรอบข้าง ทั้งในชีวิตส่วนตัว และการทำงาน โดยในคอร์สนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน

1. การทำงานกับโลกภายในของตนเอง

 • แนวคิดและวิธีการสังเกตพฤติกรรมของตนเอง เพื่อนำไปสู่ Self-Awareness ในเรื่องของสุขภาพใจ
 • ประเมินสุขภาวะของตนเองและผู้ใกล้ชิดได้เบื้องต้นผ่าน Cognitive Model
 • เข้าใจและรู้จักถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาวะและความเจ็บป่วยด้านจิตใจ
 • ได้รู้จักกับ Safety Plan เพื่อป้องกันจากการทำร้ายตนเอง
 • Framework ในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ส่งผลต่อความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาเบื้องต้นและขอความช่วยเหลือได้

2. การช่วยเหลือคนรอบข้าง

 • เข้าใจและรู้ถึงความสำคัญของ Empathy เพื่อใช้ในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่เกิดความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ
 • Framework ในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ส่งผลต่อความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ เพื่อให้เข้าใจปัญหา, การรับฟัง และให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในเบื้องต้นได้
 • รู้จัก Tone of Voice และ Roadblock Communication และนำไปปรับใช้ตามบริบทต่างๆ ในฐานะของผู้ให้ความช่วยเหลือ

3. บทบาทขององค์กรต่อการทำงานด้านจิตใจ

 • เข้าใจและเห็นความสำคัญถึงนโยบายหรือระบบดูแล Mental Health ของบุคลการในองค์กร
 • เข้าใจและเห็นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากบุคลากรประสบปัญหาด้านสุขภาวะและความเจ็บป่วยทางจิตใจ

ภายในคอร์สจะมี Worksheet สำหรับสรุปเนื้อหา ให้คุณได้สามารถนำหลักคิดองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คุณจะสามารถ…

 • รู้เท่าทันปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดความเจ็บป่วย หรือการขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น
 • เข้าใจในเรื่อง Mental Health และแนวทางในการสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ เช่น ควรใช้คำพูดหรือสื่อสารออกไปอย่างไร, สามารถให้ความช่วยเหลือในรูปแบบไหนได้บ้าง
 • เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพใจของคนในองค์กร และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม พร้อมะเห็นความสำคัญถึงนโยบายหรือระบบดูแล Mental Health ของบุคลากรในองค์กร

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร...

 1. บุคลากร/พนักงาน/บุคคลทั่วไป ผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการตรวจสอบสุขภาพใจเบื้องต้น เพื่อรับมือกับสภาวะอารมณ์ต่างๆ และปัญหาสุขภาพจิต โดยนำไปปรับใช้กับตัวเอง หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในเบื้องต้น
 2. Manager/Leader ผู้นำหรือหัวหน้าที่ต้องการเข้าใจวิธีการสื่อสารกับคนในทีมภายใต้แรงกดดัน เพื่อสร้างพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนในทีมร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเผชิญปัญหาทางด้านจิตใจ
 3. Executive/HR หรือผู้มีส่วนเกี่ยวของในองค์กรที่ต้องการสร้างหรือปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับพนักงาน หรือเริ่มต้นวางแผนระบบดูแล Mental Health ของบุคลการในองค์กร

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Welcome to the Course

Course Materials

การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness)

กิจกรรมเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเอง Outside-In

10:37

ประเมินสุขภาพใจผ่าน Cognitive Model

9:05

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจ็บป่วยและความทุกข์ใจ

5:09

ความคิดที่เป็นอุปสรรคต่อการได้รับการช่วยเหลือด้านจิตใจ (Cognitive Bias)

3:57

แผนรับมือสุขภาพจิต (Safety Plan)

4:06

กิจกรรมแผนรับมือสุขภาพจิต (Safety Plan)

4:21

การสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาด้านจิตใจ

5:23

แลกเปลี่ยนประสบการณ์: การทำงานร่วมกับวิชาชีพด้านจิตใจ

6:55

แลกเปลี่ยนประสบการณ์: การเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการรักษาด้านจิตใจ

1:02

Recap

1:37

การเริ่มต้นช่วยเหลือคนรอบข้าง

ภาวะความรู้สึก (Pathy)

7:26

ความคิดที่ส่งผลเชิงลบต่อการช่วยเหลือผู้อื่นด้านจิตใจ (Cognitive Bias)

5:16

เครื่องมือสื่อสารที่ซ่อนอยู่ในเนื้อหาและการกระทำ

3:38

Body Scan ของความกังวลและความเครียด

5:27

การวิเคราะห์บุคคลที่มาขอความช่วยเหลือ

5:57

ประโยชน์ของการใช้คำถาม

5:06

การแนะนำเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ

4:10

Recap

3:14

การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในองค์กร

4:26

การสร้างนโยบายด้านจิตใจในองค์กร

5:49

Recap

1:07

Course Summary

1:13

FAQs

0:36

[1] มีแบบประเมินด้านสุขภาพจิตอะไรบ้างที่สามารถใช้เพื่อประเมินสุขภาวะทางจิตของพนักงาน?

1:26

[2] เมื่อคนในทีมไม่กล้าบอกว่าตนเองกำลังประสบปัญหาด้านจิตใจ หัวหน้าควรทำอย่างไร?

2:03

[3] เมื่อคนในทีมเกิดภาวะหมดไฟ หัวหน้าสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง?

1:52

[4] หัวหน้าควร feedback งานอย่างไรถึงจะไม่ทำร้ายความรู้สึกของคนในทีม?

0:52

[5] Work-Life Balance คืออะไร? และองค์กรสามารถส่งเสริมได้อย่างไร?

1:36

[6] ทีม HR สามารถช่วยเหลือพนักงานในเรื่องการรับมือกับความเครียดได้อย่างไร?

1:09

[7] ในการทำงานแบบ Hybrid Working องค์กรสามารถช่วยเหลือพนักงานด้านจิตใจได้อย่างไร?

1:17

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES