ONLINECOURSE.HEADER

Unlocking Growth Mindset

สูตรลัดพัฒนาศักยภาพการทำงานให้โดดเด่น ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset

1,490.00
บาท
4.5
3-4 ชั่วโมง
เรียนจบรับใบ Certificate
มีแบบฝึกหัด

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล (Co-Founder, Nudge Thailand) | Skooldio Instructor
ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล
Co-Founder, Nudge Thailand

SECTION_TITLE.OVERVIEW

Growth Mindset คืออะไร?

Growth Mindset คือ แนวความคิดที่เชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ เพียงเริ่มทำความเข้าใจรูปแบบการพัฒนาของสมอง และระบบพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนา Mindset ในการทำงาน

ในคอร์สนี้จะพาทุกคนได้รู้จักกับแนวคิด Growth Mindset รวมถึงวิธีการพัฒนาสำหรับพนักงาน, หัวหน้าทีม, ผู้บริหารหรือองค์กร โดยในคอร์สจะแบ่งออกเป็น 3 Parts ดังนี้

1. Individual

 • แนวคิด Growth Mindset สำหรับบุคลากร/พนักงาน หรือบุคคลที่ทั่วไปที่อยากจะพัฒนา Growth Mindset เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
 • ความหมายของ Growth Mindset และความแตกต่างระหว่าง Growth และ Fixed Mindset ที่ส่งผลให้เราแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ
 • อธิบายถึง Brainology เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นว่าสมองของมนุษย์สามารถพัฒนาได้ ซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงการพัฒนา Mindset เช่นกัน
 • เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Growth Mindset
 • นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ลองทำ Practice ทั้งหมด 6 แบบที่จะช่วยฝึกเรื่อง Growth Mindset อีกด้วย

2. Leaders

 • แนวคิด Growth Mindset สำหรับหัวหน้า/ผู้นำทีมที่ต้องการสร้างในสมาชิกในทีมมี Growth Mindset
 • อธิบายถึงความสำคัญของ Leadership Support ที่จะช่วยส่งเสริมทำให้เกิด Growth Mindset
 • เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Growth Mindset ในมุมมองของ Leader
 • วิธีที่ Leader จะช่วยส่งเสริม Growth Mindset ให้คนในทีมได้ โดยผ่านการฟังและการถาม
 • การใช้ Growth Mindset Language ในการสื่อสารหรือ Feedback ให้กับคนในทีม

3. Organization

 • Mindset แต่ละแบบขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างไรบ้าง
 • วิธีสังเกตว่าตอนนี้องค์กรเรามี Mindset Culture แบบใด
 • ความเข้าใจผิดเรื่องการสร้าง Growth Mindset ในองค์กร
 • วิธีการสร้างและอุปสรรคที่ต้องเจอในการสร้าง Growth Mindset Culture
 • ตัวอย่างองค์กรที่มีการสร้าง Growth Mindset Culture และแนวทางการนำไปปรับใช้ผ่าน Case Study ของ Microsoft และ Guest Speaker จาก Learn Corp (Corporate) และ Cariva (start-up)

ภายในคอร์สจะมี Worksheet สำหรับสรุปเนื้อหา ให้คุณได้สามารถนำหลักคิดองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คุณจะสามารถ…

 • เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Growth และ Fixed Mindset ที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ
 • เข้าใจรูปแบบการพัฒนาของสมอง รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา Mindset
 • สามารถนำความรู้เรื่อง Growth Mindset ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ต่อในการทำงาน/ชีวิตประจำได้ ผ่านแบบฝึกหัดในคอร์ส
 • ใช้ภาษาและวิธีการสื่อสารแบบ Growth Mindset กับเพื่อนร่วมงาน/คนในทีม/บุคคลรอบข้าง ได้อย่างถูกต้อง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร...

 1. บุคลากร/พนักงาน ผู้ที่ต้องการนำ Growth Mindset ไปปรับใช้เพื่อช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ และเพิ่มโอกาสในการทำงานมากขึ้น
 2. Manager/Leader ผู้นำหรือหัวหน้าที่ต้องการนำ Growth Mindset ไปปรับใช้กับการทำงานในทีม รวมถึงแนวคิดและวิธีการสื่อสารที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนา Growth Mindset ทั้งของตนเองและคนในทีม
 3. Executive/HR หรือผู้มีส่วนเกี่ยวของในองค์กรที่ต้องการสร้างหรือปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เป็น Growth Mindset Culture เพื่อสนับสนุนให้พนักงานหรือคนในองค์กรเกิด Growth Mindset

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Welcome to the Course

Course Materials

What is Growth Mindset?

Pre-Evaluation

3:33

Growth Mindset for Individuals

11:23

Growth vs. Fixed Mindset

8:45

How Mindsets Influence Our Behavior?

6:09

Brainology: Our Brain Can be Developed

13:04

Misunderstanding about Growth Mindset

3:46

How to Improve Mindset in Individuals Level

3:18

Exercise: Growth Mindset vs. Fixed Mindset

Circle of Control

2:58

Exercise: Circle of Control

Self-Talk

4:23

Exercise: Self-Talk

Reframe and CV of Failure

3:11

Exercise: Reframe and CV of Failure

Mindset Trigger

3:40

Exercise: Mindset Trigger

Talking to Someone and Asking for Help

2:46

Exercise: Talking to Someone and Asking for Help

Practice: Recap

0:44

Post-Evaluation

0:49

Keys Takeaway

4:30

Leadership Support

Team Evaluation

3:47

Misunderstanding about Growth Mindset for Leaders

3:53

How to Improve Mindset for Leaders

4:52

Give Growth Mindset Feedbacks: Growth Mindset Language

11:35

Ask Growth Mindset Questions

6:04

Practice Evaluation

4:48

Keys Takeaway

2:35

Adopt a Growth Mindset to Drive Business

Fixed or Growth Mindset Organization

6:17

Misunderstanding about Growth Mindset Culture

4:37

How to Create Growth Mindset Culture

9:09

Case Studies: Microsoft

13:25

Keys Takeaway

2:46

A Case Study from a Practitioner: Learn Corporation

16:19

A Case Study from a Practitioner: Cariva

16:07

Course Summary

3:36

FAQs

0:18

Individuals: Growth Mindset ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร?

2:14

Individuals: จะช่วยผลักดันให้คนในทีมหรือองค์กรเห็นความสำคัญของ Growth Mindset ได้อย่างไร?

3:34

Individuals: "โปรเจคนี้ยาก", "ไม่อยากทำแล้ว" จะมีวิธีการเปลี่ยนมุมมองอย่างไร?

1:50

Leaders: การที่หัวหน้ามี Growth Mindset สำคัญขนาดไหน?

2:25

Leaders: Growth Mindset ช่วยสร้าง Teamwork ที่ดีได้อย่างไร?

1:41

Leaders: สิ่งที่หัวหน้า "ไม่ควรทำ" ในการสร้าง Growth Mindset

2:38

Leaders: ถ้าคนในทีมไม่อยากมี Growth Mindset ควรทำอย่างไร?

2:12

Leaders: การส่งเสริม Growth Mindset สำคัญขนาดไหน? ควรจัดการอย่างไร?

2:04

Culture: สิ่งสำคัญที่สุดที่ในการสร้าง Growth Mindset ในองค์กรคืออะไร?

2:30

Culture: หากมีกลุ่มคนในองค์กรบางส่วนไม่อยากเปลี่ยนแปลง ควรรับมืออย่างไร?

2:52

Culture: หากรู้สึกว่าไม่มี Growth Mindset อย่างที่องค์กรต้องการ และในมุมขององค์กร หากพนักงานรู้สึกแบบนี้ ควรทำอย่างไร?

4:41

Culture: องค์กรควรจ้างคนที่มี Growth Mindset มากน้อยขนาดไหน?

1:30

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES