ก้องภพ รุ่งเดช

ก้องภพ รุ่งเดช

Advanced Innovation Product Manager, KBTG
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คอร์สออนไลน์
  • Intro to Programming with Python