Punch Up

Punch Up

Data-Storytelling Consulting & Studio

Punch Up กลุ่มคนทำงานด้านสื่อ ดีไซน์ และเทคโนโลยี ที่เชื่อว่าการหยิบจับข้อมูลมาออกแบบวิธีการเล่าให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ จะช่วยทำให้เกิดบทสนทนาที่สร้างสรรค์ในสังคมได้ เราจึงร่วมมือกันทดลองสร้างวิธีการสื่อสารแบบใหม่ๆ จากส่วนผสมของ data + design + story ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://punchup.world

ธนิสรา เรืองเดช

  • ผู้ร่วมก่อตั้ง Punch Up สตูดิโอที่ให้คำปรึกษาและออกแบบการสื่อสารด้วยข้อมูลและภาพ
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง ELECT สื่อข้อมูลและ Civic Tech เพื่อขับเคลื่อนการเมืองและการเลือกตั้งไทย
  • อดีตผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารและนักเขียน สำนักคอนเทนต์ออนไลน์ The MATTER อดีต Director คอนเทนต์ เอเจนซี่ Salmon Lab
  • ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรีสาขาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณัฐภัทร เหลืองรุ่งทิพย์

  • Digital Designer ที่ Punch Up
  • อดีต Digital Designer ที่ FireOneOne
  • อดีต Visual / UI Designer ที่ Fungjai
  • ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร