สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน
Technical Coach และ Software Craftsman ที่สยามชำนาญกิจ

เวิร์คชอป
  • Microservices Development and Deployment รุ่นที่ 9