ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook

ปัจจุบัน

 • ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio
 • Google Developers Expert ด้าน Machine Learning
 • Google Cloud Certified Professional Data Engineer
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • ปริญญาเอก สาขา Operations Research จาก Massachusetts Institute of Technology
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
 • อดีต Data Scientist, Facebook Inc.


คอร์สออนไลน์
 • Advanced SQL for Data Analytics with BigQuery
 • Mastering Google Data Studio
 • Exploratory Data Analysis with Google Sheets
 • Dashboard Design Principles
 • SQL for Data Analytics
 • Intro to Data Science
 • Web Scraping Fundamentals with Python
 • Data-Informed Design
เวิร์คชอป
 • Unlocking SMEs: From Data to Insights
คอร์สออนไลน์
ONLINE COURSE

Advanced SQL for Data Analytics with BigQuery

เขียน SQL อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

4.7

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

6-8 ชั่วโมง

ONLINE COURSE

Mastering Google Data Studio

วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทำ Data Visualization ด้วย Google Data Studio

4.7

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

10 -12 ชั่วโมง

ONLINE COURSE

Exploratory Data Analysis with Google Sheets

คอร์สเรียนออนไลน์ Data Analysis หา Insights เพื่อต่อ ยอดธุรกิจ ด้วย Google Sheets

4.4

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

8-10 ชั่วโมง

ONLINE COURSE

Dashboard Design Principles

ออกแบบ Dashboard อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3

3-4 ชั่วโมง

ONLINE COURSE

SQL for Data Analytics

เขียน SQL เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

4.4

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

6-8 ชั่วโมง

ONLINE COURSE

Intro to Data Science

สร้างมูลค่าทางธุรกิจด้วยข้อมูล

4.2

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

2 ชั่วโมง 15 นาที

ONLINE COURSE

Web Scraping Fundamentals with Python

เข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ง่ายๆ ด้วยมือคุณ

4.0

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

6-8 ชั่วโมง

ONLINE COURSE

Data-Informed Design

ออกแบบประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้ใช้งานโดยใช้ข้อมูล

4.4

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

1 ชั่วโมง