ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook

ปัจจุบัน

 • ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio
 • Google Developers Expert ด้าน Machine Learning
 • Google Cloud Certified Professional Data Engineer
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • ปริญญาเอก สาขา Operations Research จาก Massachusetts Institute of Technology
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
 • อดีต Data Scientist, Facebook Inc.
คอร์สออนไลน์
 • Agile Essentials
 • Hands-On Power BI
 • Advanced SQL for Data Analytics with BigQuery
 • Mastering Looker Studio
 • SQL for Data Analytics
 • Dashboard Design Principles
 • Exploratory Data Analysis with Google Sheets
 • Intro to Data Science
 • Web Scraping Fundamentals with Python
 • Exploratory Data Analysis with Excel
เวิร์กชอป
 • Effective Data Storytelling รุ่นที่ 4
 • Effective Data Storytelling รุ่นที่ 5