ONLINECOURSE.HEADER

Exploratory Data Analysis with Google Sheets

ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลหา Insights ไปต่อยอดธุรกิจ ด้วย Google Sheets

2,990.00
บาท
4.5
8-10 ชั่วโมง
มีแบบฝึกหัดในคอร์ส
ไม่ต้องมีพื้นฐาน
เรียนจบรับประกาศนียบัตร

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook) | Skooldio Instructor
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Welcome to class

Course Material

What is EDA?

2:33

Why EDA?

3:48

Data Visualization

3:57

Iterative Process

2:12

Case Study: Problem

0:43

Case Study: Hypothesis Formulation

2:59

Case Study: Data Analysis (I)

4:45

Case Study: Data Analysis (II)

1:32

Case Study: Data Visualization

2:36

Recap: EDA

1:36

Data Tables (I)

Data Tables (II)

0:48

Tidy Data

4:48

Pivot / Unpivot (I)

2:59

Pivot / Unpivot (II)

1:45

Common Data types

6:55

Data Transformation (I)

5:27

Data Transformation (II)

3:34

Google Sheets

3:44

Setting Display Language

Keyboard Shortcuts

4:24

Exercise: Keyboard Shortcuts

Formula Syntax & Name Range

11:53

Exercise Guide

Exercise: Formula Syntax, Name Range

Reference Types

9:34

Exercise: Reference Types

IF

3:26

Exercise: IF

Nested IF

3:22

Exercise: Nested IF

IFS

3:03

Exercise: IFS

AND / OR

4:22

Exercise: OR

Exercise: OR+AND

Exercise: IF+OR+AND

SWITCH

4:01

Exercise: SWITCH

Information Functions (I)

5:24

Information Functions (II)

1:40

Exercise: Information Functions

LEN / TRIM

5:11

LEFT / RIGHT / MID

4:01

UPPER / LOWER / PROPER

2:25

Exercise: Text Functions (I)

REPLACE / SUBSTITUTE

4:49

SEARCH

4:00

Exercise: Text Functions (II)

Combining Text

3:23

Splitting Text to Columns

2:03

Exercise: Text Functions (III)

Date Value

2:59

Create Date

3:04

Setting Locale Date / Time

Exercise: Date / Time (I)

Date Elements

3:44

EOMONTH

2:38

Date Calculation

1:05

Exercise: Date / Time (II)

INDEX

3:25

MATCH

4:22

INDEX + MATCH

3:38

Exercise: INDEX + MATCH

VLOOKUP

3:36

HLOOKUP

4:01

Exercise: VLOOKUP / HLOOKUP

Importing Data from CSV

4:08

Exercise: Importing Data from CSV

Importing Data from HTML

3:59

Exercise: Importing Data from HTML

Get Ready

0:10

Analyzing a Numerical Variable

Mean vs. Median

3:27

Spread

4:03

Distribution

4:17

Outliers

1:13

Summarizing Data

10:09

Exercise: Summarizing Data

Tips: Status Bar

1:22

Conditional COUNT / SUM / AVERAGE

15:29

Exercise: Conditional COUNT / SUM / AVERAGE

Filtering Rows

6:56

Visualizing Distributions

4:02

Histogram

3:15

Exercise: Histogram

Robust Statistics (I)

6:05

Robust Statistics (II)

6:08

Exercise: Robust Statistics

Categorical Data

1:55

Frequency Table

7:38

Exercise: Frequency Table, PivotTables

Visualizing Comparison, Composition

1:31

Bar Chart / Pie Chart

7:01

Exercise: Bar Chart / Pie Chart

Case Study: Facebook Data

Case Study: Analyzing One Variable

9:30

Exercise: Analyzing Reactions

Exercise: Analyzing Post Types

Always look at actual data!

1:54

Analyzing Two Variables

0:36

Correlation

4:16

Scatter Plot

1:30

Exploring Numerical x Numerical

5:14

Exercise: Exploring Numerical x Numerical

Contingency Table

1:46

Heat Map

1:31

Exploring Categorical x Categorical

9:51

Exercise: Exploring Categorical x Categorical

Categorical x Numerical

1:45

Values and Dimensions

4:38

Visualizing Comparison, Composition

3:11

Exploring Categorical x Continuous

5:44

Exercise: Exploring Categorical x Continuous

Visualizing Time-Series

0:36

Exploring Time Series

2:04

Exercise: Exploring Time Series

Exploring Multiple Variables

7:41

Exercise: Exploring Multiple Variables

Case Study: eJeab vs. Drama-Addict

9:20

Project: eJeab vs Drama-Addict

Unit of Analysis

5:56

Correlation & Causation (I)

2:05

Correlation & Causation (II)

Correlation & Causation (III)

9:29

Summary

1:12

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ในยุค Data-Driven ที่ใคร ๆ ก็ใช้ข้อมูลมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ถ้าธุรกิจไหนไม่ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและขับเคลื่อนธุรกิจมีโอกาสที่จะเสียเปรียบคนอื่นอย่างมาก ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลจึงไม่ใช่เพียงหน้าที่ของ Data Analyst อีกต่อไป ไม่ว่าคุณจะทำงานตำแหน่งอะไร คุณจำเป็นต้องมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาสนับสนุนงาน ต่อยอดธุรกิจและไอเดียให้เป็น ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ (Exploratory Data Analysis) เป็นการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก (Insight) จึงไม่ยากต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าให้กับงานและธุรกิจของคุณ

Data Analysis คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญ?

Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูล) คือ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูความสัมพันธ์ของข้อมูลในมุมต่าง ๆ หรือหาความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูล เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก (Insight) สำหรับต่อยอดหรือปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อนจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้ เราต้องรู้ว่าเราจะตั้งสมมติฐานอะไรเพื่อหาคำตอบอะไร เราจึงต้องมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ (Exploratory Data Analysis) เพื่อทำความเข้าใจลักษณะข้อมูลก่อน

++Exploratory Data Analysis++ หรือกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ คือการนำข้อมูลดิบที่ยังไม่มีสมมติฐานมาบิด หมุน และตรวจสอบในแง่มุมต่าง ๆ เบื้องต้น เพื่อนำไปตั้งสมมติฐานว่าเราอยากเปรียบเทียบตัวเลขอะไร เปรียบเทียบทำไม และข้อมูลอะไรบ้างที่ควรถูกนำมาเปรียบเทียบ ผ่านทั้ง 3 กระบวนการหลัก ๆ ตั้งแต่ การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน (Data Transforamtion), การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และ การแสดงผลข้อมูลเป็นรูปภาพ (Data Visualization) เพื่อให้ระบุและอธิบายลักษณะข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นำไปสู่การค้นหาข้อมูลเชิงลึก (Insight) เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ

Google Sheets เหมาะกับการวิเคราะห์ข้อมูลยังไง? ทำไมถึงต้องใช้เครื่องมือนี้?

 • Google Sheets คือเครื่องมือ Spreadsheets ฟรี ที่ใช้ในการรวบรวม จัดการ คำนวณข้อมูล
 • Google Sheets สามารถใช้จัดการข้อมูล (Transform), วิเคราะห์ (Analyze), แปลงข้อมูลเป็นรูปภาพ (Visualize) ได้ในโปรแกรมเดียว
 • Google Sheets สามารถใช้ได้ทั้งใน Mac และ Windows เนื่องจากเป็น Tools ที่ใช้งานได้บน Browser ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องคำสั่ง หน้าตาโปรแกรม ปุ่มต่างๆ ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละเวอร์ชั่น
 • Google Sheets ใช้งานง่าย ส่งไฟล์สะดวก เป็นเครื่องมือออนไลน์ ที่สามารถทำงานร่วมกันหลายคนได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และไม่มีปัญหาเวลาส่งไฟล์ให้กันเนื่องจากมีการ Auto update ให้ตลอด
 • คำสั่งและสูตรส่วนใหญ่บน Google Sheets มีรูปแบบเหมือนคำสั่งและสูตร Excel และมีหลายคำสั่งที่ใช้งานง่ายกว่า Excel แต่ก็มีบางคำสั่ง/เครื่องมือที่ทำไม่ได้เหมือน Excel เช่น Excel Table, Power Query เป็นต้น

ทำไมต้องเรียนคอร์ส EDA with Google Sheets

ในคอร์สออนไลน์นี้ คุณจะได้เรียนรู้การทำ Exploratory Data Analysis หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ ด้วย Google Sheets โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เครื่องมือมาก่อน เพราะคุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดระเบียบและแปลงข้อมูลให้พร้อมใช้งาน การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการนำเสนอข้อมูลเป็นภาพให้เข้าใจผลวิเคราะห์ง่ายขึ้น ผ่านสูตร เครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ ใน Google Sheets เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก (Insight) สำหรับนำไปต่อยอดธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์ในงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยในระหว่างเรียนจะมีแบบฝึกหัดแบบ live coding กว่า 40 ข้อให้ทำจริง ซึ่งจะช่วยให้หลังเรียนจบคุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานของคุณได้

wireframe wireframe wireframe

หลังเรียนจบคุณจะสามารถ…

 • มีความคุ้นชินกับข้อมูล และเข้าใจการนำข้อมูลไปต่อยอดธุรกิจ/องค์กร
 • รู้จักสถิติขั้นพื้นฐาน และ การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • รู้จักประเภทของข้อมูล และ ขั้นตอนในการวิเคราะห์ พร้อมการประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง เพื่อนำข้อมูลไปต่อยอดการทำงานและการทำธุรกิจ/องค์กร
 • การจัดการข้อมูล (Data Transformation) ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมนำไปวิเคราะห์ โดยการใช้สูตร ดังนี้
  • สูตรประเภทเงื่อนไข (IF/IFS, AND/OR, SWITCH)
  • สูตรเช็กประเภทข้อมูล (ISBLANK, ISNUMBER, ISTEXT, ISEVEN,ISODD,ISERROR)
  • สูตรจัดการข้อความ (ปรับ/หา/แทนที่)
  • สูตรรวมข้อความ/แยกข้อความ (CONCATENATE, SPLIT)
  • สูตรเรียกข้อมูลจากคลังข้อมูล (INDEX,MATCH,VLOOKUP,HLOOKUP)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Data Analysis) เพื่อหา Insight จากข้อมูลที่มี รวมถึงการดึงข้อมูลง่าย ๆ จากภายนอกมาวิเคราะห์ ผ่านเครื่องมือ และ สูตรคำนวณ ดังนี้
  • (COUNT,SUM,AVERAGE,MIN,PERCENTILE,MEDIAN,MAX,VAR,STDEV)
 • การนำเสนอข้อมูลขั้นพื้นฐาน (Data Visualization) เพื่อแสดงข้อมูลเป็นภาพ ช่วยให้เข้าใจข้อมูลมากยิ่งขึ้น ผ่านการ
  • เลือกใช้กราฟประเภทต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของงาน
 • สร้างตารางความถี่แบบใช้สูตร (Frequency Table)
 • สร้างตารางสรุปผลอัตโนมัติ (Pivot Table)

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ….

 • Business Owner, เจ้าของกิจการขนาดเล็ก Startup หรือ SME ที่ต้องการหาวิธีง่าย ๆ ในการจัดการกับข้อมูลของธุรกิจ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาไอเดียใหม่ ๆ ในการพัฒนาธุรกิจ
 • Marketer, Sale, Business Function ที่ต้องการเริ่มต้นใช้ Google Sheets ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและธุรกิจ เพื่อนำไปหา Insight ในการกำหนดและปรับปรุงกลยุทธ์
 • Product Manager, Business Analyst ที่ต้องการใช้ Google Sheets ในการวิเคราะห์ข้อมูลง่าย ๆ เพื่อกำหนดกลยุทธ์และสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • ผู้ที่กำลังมองหาทักษะด้าน Data เพื่อนำข้อมูลมาเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยไอเดียใหม่ ๆ
 • นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการศึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการเรียน การทำโปรเจค และการหางานที่ต้องมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES