ONLINECOURSE.HEADER

SQL for Data Analytics

เขียน SQL เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

2,990.00
บาท
4.5
6-8 ชั่วโมง
ไม่ต้องมีพื้นฐานเขียนโปรแกรม
เรียนจบรับประกาศนียบัตร
แบบฝึกหัด SQL ในรูปแบบ live coding

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook) | Skooldio Instructor
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook

SECTION_TITLE.OVERVIEW

โลกของเรากำลังอยู่ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร องค์กรที่นำข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่มาใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจมักจะมีความได้เปรียบในการแข่งขัน อย่างไรก็ดีข้อมูลเหล่านี้มักถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล (database) ซึ่งการที่เราจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ เราจำเป็นต้องสื่อสารกับฐานข้อมูลให้รู้เรื่อง (อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ 3 เหตุผลที่ทุกคนควรเริ่มหัดเขียน SQL)

SQL หรือ Structured Query Language เป็นภาษาหลักที่ถูกใช้ในการสื่อสารกับฐานข้อมูล ด้วย SQL คุณสามารถเลือกข้อมูลเฉพาะแถว เฉพาะกลุ่มที่สนใจไปวิเคราะห์ต่อยอด และยังสามารถคำนวณสถิติ คำนวณ business metrics หรือยอดทางธุรกิจต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งในคอร์สออนไลน์ SQL for Data Analytics นี้ จะเป็นคอร์สเบสิคสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเขียน SQL โดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้

ตัวอย่างแบบฝึกหัด SQL

wireframe

ในคอร์สนี้นอกจากเนื้อหาสุดเข้มข้นในรูปแบบวิดีโอกว่า 3 ชั่วโมงแล้ว ผู้เรียนยังจะได้เรียน SQL ผ่านการลงมือทำแบบฝึกหัดจริงกว่า 70 แบบฝึกหัด ด้วยชุดข้อมูลจริง ในรูปแบบ live coding คือเรียนแล้วพิมพ์ชุดคำสั่งตามและมีระบบตรวจให้อัตโนมัติทันที โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่มเติม

คอร์สออนไลน์ SQL for Data Analytics เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการเริ่มเขียน SQL เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) และจัดการกับฐานข้อมูล (Database)
 • Marketer, Sales และ HR ที่ต้องการนำข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรมาวิเคราะห์ด้วยตนเอง
 • Software Engineer, Product Manager, Business Analyst และ BI Developer มือใหม่ ที่ต้องทำงานกับฐานข้อมูล
 • ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หัวหน้าทีม ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ระหว่างเรียนคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านวิดีโอและได้ลงมือทำตามจริง ในรูปแบบ live coding กว่า 70 แบบฝึกหัด ที่สามารถทำแบบฝึกหัดตามได้ทันที
 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศณียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Facebook Skooldio
 • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท กรุณาติดต่อ hello@skooldio.com (มีส่วนลดเมื่อสมัคร 5 ท่านขึ้นไป)

บทความที่เกี่ยวข้อง

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Basic Concepts

Course Overview

Course Material

Relational Databases

3:10

SQL Command Overview

2:56

Table Schema

1:59

Which Data Type?

0:46

Which Data Type?

Solutions

6:37

Google BigQuery

1:17

Google BigQuery Example

3:14

SELECT multiple columns

SELECT all columns

SELECT with a column alias using AS

SELECT without FROM

SELECT a specific value as a column

ORDER BY, LIMIT

1:23

SELECT a limited number of rows

SELECT distinct values in a column

SELECT distinct combinations of fields

Sort rows by a column

Sort rows by a column in descending order

Sort rows by multiple columns

Select the 3 top-grossing movies from the list

Selection criteria

1:54

Use WHERE clause to filter data based on boolean expression

Comparison Operators

2:33

SELECT movies that made more than 250M THB

SELECT movies that are NOT from GTH

SELECT movies whose names contain 'รัก'

SELECT movies whose names begin with 'รัก'

SELECT movies NOT from a set of specific studios

SELECT movies with gross revenue in a range

SELECT movies by some studios that made more than 100M

SELECT in Summary

5:27

Quiz 1

Quiz 1 Solution

0:44

Quiz 2

Quiz 2 Solution

0:41

Quiz 3

Quiz 3 Solution

1:43

Quiz 4

Quiz 4 Solution

1:26

Arithmetic Calculations

2:10

Perform a calculation on one column

Perform a calculation on multiple columns

Dividing Numbers

3:00

Dividing Numbers

Mathematical Functions

2:30

Rounding Numbers

Type Casting

3:12

Type Casting

Dates and Times

3:55

Dates and Times

Date and Time Conversion

Date Functions

Date Formatting

Datetime Functions

Quiz 1

1:16

Quiz 1

Quiz 1 Solution

5:33

String Functions

3:30

String Functions

Conditional Expressions

2:07

Conditional Expressions 1

Conditional Expressions 2

Quiz 2

2:46

Quiz 2

Quiz 2 Solution

8:02

Aggregate Functions

1:22

Summarizing Tables

5:19

Summarizing Tables

More Aggregrate Functions

Quiz 1

1:51

Quiz 1

Quiz 1 Solution

4:06

GROUP BY

4:29

GROUP BY (2)

1:46

GROUP BY Multiple Dimensions

1:36

GROUP BY One Column

GROUP BY Multiple Dimensions

Filtering

3:13

Filtering Rows

Filtering Groups

GROUP BY Conditional Expressions

1:43

GROUP BY Conditional Expressions

Grouping Sets

GROUP in Summary

2:02

Quiz 2 & Quiz 3

2:02

Quiz 2

Quiz 3

Quiz 2,3 Solutions

4:08

Working with multiple tables

0:48

Joining Tables

3:25

Joining Tables (2)

1:09

Joining Tables (3)

3:30

Types of Joins

1:06

INNER JOIN

2:16

LEFT/RIGHT (OUTER) JOIN

2:34

FULL JOIN

0:52

Join Syntax

5:02

Example

2:27

INNER JOIN

LEFT (OUTER) JOIN

RIGHT (OUTER) JOIN

Sequences of JOINs

1:10

Sequences of JOINs

Recap

2:49

Order of Execution

1:28

Complex Queries

1:39

Complex Queries

Complex Queries (2)

2:04

Complex Queries (2)

Subqueries

1:21

Quiz

4:42

Quiz

Quiz Solution

7:15

Conclusion

1:13

Table: movies

Table: posts

Table: BKK Healthcare Providers

Table: Lego Sets Analysis

Congratulations!

1:15

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES