Online Course

SQL for Data Analytics

เขียน SQL เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
2,990.00
บาท
6-8 ชั่วโมง
แบบฝึกหัดในรูปแบบ live coding กว่า 70 แบบฝึกหัด
ระดับพื้นฐาน

รายละเอียด

.

โลกของเรากำลังอยู่ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร องค์กรที่นำข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่มาใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจมักจะมีความได้เปรียบในการแข่งขัน อย่างไรก็ดีข้อมูลเหล่านี้มักถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล (databases) ซึ่งการที่เราจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ เราจำเป็นต้องสื่อสารกับฐานข้อมูลให้รู้เรื่อง (อ่านเพิ่มเติม 3 เหตุผลที่ทุกคนควรเริ่มหัดเขียน SQL)

SQL หรือ Structured Query Language เป็นภาษาหลักที่ถูกใช้ในการสื่อสารกับฐานข้อมูล ด้วย SQL คุณสามารถเลือกข้อมูลเฉพาะแถว เฉพาะกลุ่มที่สนใจไปวิเคราะห์ต่อยอด และยังสามารถคำนวณสถิติ คำนวณ business metrics หรือยอดทางธุรกิจต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย


ตัวอย่างแบบฝึกหัด

สามารถดูตัวอย่างบทเรียน โดยกดปุ่ม ดูตัวอย่างบทเรียน

wireframe

ในคอร์สนี้นอกจากเนื้อหาสุดเข้มข้นในรูปแบบวิดีโอกว่า 3 ชั่วโมงแล้ว ผู้เรียนยังจะได้เรียน SQL ผ่านการลงมือทำแบบฝึกหัดจริงกว่า 70 แบบฝึกหัด ด้วยชุดข้อมูลจริง ในรูปแบบ live coding คือเรียนแล้วพิมพ์ชุดคำสั่งตามและมีระบบตรวจให้อัตโนมัติทันที โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่มเติม

สอนโดย

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (ต้า)

  • Google Developers Expert ด้าน Machine Learning
  • Google Cloud Certified Professional Data Engineer
  • อดีต Data Scientist ที่ Facebook สำนักงานใหญ่

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับ

  • Marketer, Sales และ HR ที่ต้องการนำข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรมาวิเคราะห์ด้วยตนเอง
  • Software Engineer, Product Manager, Business Analyst และ BI Developer มือใหม่ ที่ต้องทำงานกับฐานข้อมูล
  • ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หัวหน้าทีม ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระหว่างเรียนคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านวิดีโอและได้ลงมือทำตามจริง ในรูปแบบ live coding กว่า 70 แบบฝึกหัด ที่สามารถทำแบบฝึกหัดตามได้ทันที

  • ผู้เรียนจะได้รับประกาศณียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • Facebook Skooldio
  • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท กรุณาติดต่อ hello@skooldio.com (มีส่วนลดเมื่อสมัคร 5 ท่านขึ้นไป)

บทความที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาในคอร์ส

01
Basic Concepts
Course Overview
3:52
Introduction
2:55
Relational Databases
3:10
SQL Command Overview
2:56
Table Schema
1:59
Data Types
2:47
Which Data Type?
0:46
Quiz:
Which Data Type?
Solutions
6:37
Google BigQuery
1:17
Google BigQuery Example
3:14
Getting Set Up
2:16
SELECT one column
SELECT multiple columns
SELECT all columns
SELECT with a column alias using AS
SELECT without FROM
SELECT a specific value as a column
ORDER BY, LIMIT
1:23
SELECT a limited number of rows
SELECT distinct values in a column
SELECT distinct combinations of fields
Sort rows by a column
Sort rows by a column in descending order
Sort rows by multiple columns
Select the 3 top-grossing movies from the list
Selection criteria
1:54
Use WHERE clause to filter data based on boolean expression
Comparison Operators
2:54
SELECT movies that made more than 250M THB
SELECT movies that are NOT from GTH
SELECT movies whose names contain 'รัก'
SELECT movies whose names begin with 'รัก'
SELECT movies NOT from a set of specific studios
SELECT movies with gross revenue in a range
SELECT movies by some studios that made more than 100M
SELECT in Summary
5:27
Quiz 1
Quiz 1 Solution
0:44
Quiz 2
Quiz 2 Solution
0:41
Quiz 3
Quiz 3 Solution
1:43
Quiz 4
Quiz 4 Solution
1:26
Arithmetic Calculations
2:10
Perform a calculation on one column
Perform a calculation on multiple columns
Dividing numbers
3:00
Dividing Numbers
Mathematical Functions
2:30
Rounding Numbers
Type Casting
3:12
Type Casting
Dates and Times
3:55
Dates and Times
Date and Time Conversion
Date Functions
Date Formatting
Datetime Functions
Quiz 1
1:16
Quiz 1
Quiz 1 Solution
5:33
String Functions
3:30
String Functions
Conditional Expressions
2:07
Conditional Expressions 1
Conditional Expressions 2
Quiz 2
2:46
Quiz 2
Quiz 2 Solution
8:02
Aggregate Functions
1:22
Summarizing Tables
5:19
Summarizing Tables
More Aggregrate Functions
Quiz 1
1:51
Quiz 1
Quiz 1 Solution
4:06
GROUP BY
4:29
GROUP BY (2)
1:46
GROUP BY Multiple Dimensions
1:36
GROUP BY One Column
GROUP BY Multiple Dimensions
Filtering
3:13
Filtering Rows
Filtering Groups
Group by Conditional Expressions
1:43
GROUP BY Conditional Expressions
Grouping Sets
GROUP in Summary
2:02
Quiz 2 & Quiz 3
2:02
Quiz 2
Quiz 3
Quiz 2,3 Solutions
4:08
Working with multiple tables
0:48
Joining Tables
3:25
Joining Tables (2)
1:09
Joining Tables (3)
3:30
Types of Joins
1:06
INNER JOIN
2:16
LEFT/RIGHT (OUTER) JOIN
2:34
FULL JOIN
0:52
Join Syntax
5:02
Example
2:27
INNER JOIN
LEFT (OUTER) JOIN
RIGHT (OUTER) JOIN
Sequences of JOINs
1:10
Sequences of JOINs
Recap
2:49
Order of Execution
1:28
Complex Queries
1:39
Complex Queries
Complex Queries (2)
2:04
Complex Queries (2)
Subqueries
1:21
Quiz
4:42
Quiz
Quiz Solution
7:15
Conclusion
1:13
Congratulations!
1:15
Table: movies
Table: posts
Table: BKK Healthcare Providers
Table: Lego Sets Analysis

ผู้สอน

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook) | Skooldio Instructor
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook