BUNDLE.HEADER

SQL from Basic to Advanced

เริ่มต้นเขียน SQL ตั้งแต่ 0 ถึง 100

5,390.00
บาท
5,980.00
บาท
รวม 13 - 15 ชั่วโมง
แบบฝึกหัดและโปรเจคจริงตลอดหลักสูตร
สามารถกลับมาทบทวนได้เรื่อยๆ
ได้รับประกาศนียบัตร

SECTION_TITLE.PRODUCT_LIST

SQL for Data Analytics
COURSE

SQL for Data Analytics

คอร์สออนไลน์พื้นฐาน SQL เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล (database) พร้อมใบประกาศนียบัตร (certificate) สอนโดยอดีต Data Scientist ที่ Facebook
6-8 ชั่วโมง
Advanced SQL for Data Analytics with BigQuery
COURSE

Advanced SQL for Data Analytics with BigQuery

คอร์สออนไลน์เขียน SQL อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อให้คุณสามารถคำนวณค่าที่มีความซับซ้อน ดึงข้อมูลในรูปแบบที่ยากมากขึ้น อย่างการใช้ Subquery, Window functions ต่างๆ รวมไปถึงการจัดเตรียมข้อมูลด้วยโครงสร้างข้อมูลใหม่ๆ
6-8 ชั่วโมง

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน

การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ สร้างผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ในโลกยุคดิจิทัล เรามีแหล่งข้อมูลใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้ปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล องค์กรที่ต้องการจะนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องมีวิธีคิด มีกระบวนการตัดสินใจ มีเครื่องมือ มีบุคลากรที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้

จัดเต็ม 2 หลักสูตร เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถเขียน SQL อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

data-analytics-sql

advanced-sql

ในคอร์สนี้ผู้สอนจะพูดถึงการนําข้อมูลมาใช้สร้างประโยชน์ทางธุรกิจ ตั้งแต่การนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ การทําความเข้าใจผู้ใช้งาน ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยภาษา SQL ผ่านบทเรียนสุดเข้มข้นพร้อมลงมือทำแบบฝึกหัดและโปรเจคจริง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • Marketer, Sales และ HR ที่ต้องการนำข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรมาวิเคราะห์ด้วยตนเอง
 • Software Engineer, Product Manager, Business Analyst และ BI Developer มือใหม่ ที่ต้องทำงานกับฐานข้อมูล
 • ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หัวหน้าทีม ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยตนเอง

หลังจากเรียนจบคอร์สนี้ผู้เรียนจะสามารถ

การใช้งาน SQL ที่ซับซ้อนและเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคอร์สนี้จะครอบคลุมเนื้อหา ตั้งแต่

 • พื้นฐาน SQL ตั้งแต่เริ่มต้น (ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาโปรแกรมมาก่อน)
 • การใช้ Subquery หรือ การดึงข้อมูลจากการดึงข้อมูลย่อย ซึ่งทำให้เราสามารถดึงข้อมูล หรือคำนวณข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้น
 • การใช้ Set Operation ใน Query เพื่อการจัดเตรียมข้อมูล หรือเข้าถึงข้อมูลที่มีเงื่อนไขซับซ้อน
 • การใช้ Window Functions ต่างๆ เพื่อคำนวณ Business Metrics ต่างๆ หรือการเข้าถึง ดึงข้อมูลแบบมีเงื่อนไขที่ซับซ้อน
 • การจัดการหรือใช้งานโครงสร้างข้อมูล Struct & Array เพื่อประสิทธิภาพในการดึงข้อมูลหรือคำนวณข้อมูลที่สูงขึ้น

ระหว่างเรียนคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ทำแบบทดสอบแทรกในทุกบทเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Facebook Skooldio
 • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท กรุณาติดต่อ hello@skooldio.com

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Course I : SQL for Data Analytics

Basic Concepts

 • Course Overview

 • Introduction

 • Relational Databases

 • SQL Command Overview

 • Table Schema

 • Data Types

 • Which Data Type?

 • Quiz: Which Data Type?

 • Solutions

 • Google BigQuery

 • Google BigQuery Example

Querying Data

 • Getting Set Up

 • SELECT one column

 • SELECT multiple columns

 • SELECT all columns

 • SELECT with a column alias using AS

 • SELECT without FROM

 • SELECT a specific value as a column

 • ORDER BY, LIMIT

 • SELECT a limited number of rows

 • SELECT distinct values in a column

 • SELECT distinct combinations of fields

 • Sort rows

 • Select the 3 top-grossing movies from the list

 • Selection criteria

 • Use WHERE clause to filter data based on boolean expression

 • Comparison Operators

 • Exercises

 • SELECT in Summary

 • Quiz

Data Transformation

 • Arithmetic Calculations

 • Perform a calculation

 • Dividing Numbers

 • Mathematical Functions

 • Rounding Numbers

 • Type Casting

 • Dates and Times

 • Date Functions

 • Datetime Functions

 • Quiz

 • String Functions

 • Conditional Expressions

 • Quiz

Aggregating Data

 • Aggregate Functions

 • Summarizing Tables

 • More Aggregrate Functions

 • Quiz

 • GROUP BY

 • Filtering

 • Filtering Rows

 • Filtering Groups

 • GROUP BY Conditional Expressions

 • Grouping Sets

 • GROUP in Summary

 • Quiz

Combining Tables

 • Working with multiple tables

 • Joining Tables

 • Types of Joins

 • INNER JOIN

 • LEFT/RIGHT (OUTER) JOIN

 • FULL JOIN

 • Join Syntax

 • Example

 • Sequences of JOINs

 • Order of Execution

 • Complex Queries

 • Subqueries

 • Quiz

 • Conclusion

Introduction

 • Welcome to Course

 • Google BigQuery

 • Basic SQL

Subqueries and Set Operators

 • Subquery

 • Scalar Subquery with SELECT

 • Performance

 • Scalar Subquery with WHERE

 • EXISTS/IN Subquery

 • Case Study: Skooldio’s FB Page Analysis (I)

 • Case Study: Skooldio’s FB Page Analysis (II)

 • Table Subquery

 • Set Operators

 • WITH Clause

Analytic Window Functions

 • Introduction

 • Numbering Functions

 • Lead/Lag & Aggregate Analytic Functions

 • Advanced Window Frames (I)

 • Advanced Window Frames (II)

 • Default Value

 • Case Study: Spotify’s Music Chart Analysis

 • Summary

Semi-Structured Data

 • Semi-Structured Data

 • Array and Struct

 • Array

 • Assessing Array Elements

 • Flattening arrays

 • Struct

 • Array of Structs

 • Array Aggregation

 • Case Study: Thai Box Office Analysis

 • Rewrite with Window Function

 • The Maximum Value of Each Group

 • Filtering a Group of Rows

 • Querying Nested Arrays

 • Creating Array of Struct

 • Case Study: Spotify's Music Chart Analysis

Project Supermarket Data Analysis

Advanced Feature in Google BigQuery

 • User-Defined Functions

 • Basic SQL User-Defined Functions

 • Data Studio Explorer

 • BigQuery GIS

 • BigQuery Geo Viz

 • BigQuery ML

 • Creating Models

 • Discussion

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook) | Skooldio Instructor
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES