BUNDLE.HEADER

Dashboard Design with Power BI

สร้าง Dashboard อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Power BI

3,090.00
บาท
3,480.00
บาท
แบบฝึกหัดและโปรเจคจริงตลอดหลักสูตร
สามารถกลับมาทบทวนได้เรื่อยๆ
ได้รับประกาศณียบัตร (Certificate of Completion)

SECTION_TITLE.PRODUCT_LIST

Dashboard Design Principles
COURSE

Dashboard Design Principles

คอร์สเรียนออนไลน์ที่จะให้คุณได้เรียนรู้การทำ Data Visualization การออกแบบ Dashboard อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประกาศนียบัตร โดยอดีต Data Scientist ที่ Facebook
3-4 ชั่วโมง
Power BI Essentials
COURSE

Power BI Essentials

คอร์สออนไลน์ที่คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเริ่มต้นวิเคราะห์ข้อมูล สร้าง Data Model ให้พร้อมทำ Visualization ด้วย Power BI
4-6 ชั่วโมง

SECTION_TITLE.OVERVIEW

การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ สร้างผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ในโลกยุคดิจิทัล เรามีแหล่งข้อมูลใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้ปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล องค์กรที่ต้องการจะนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องมีวิธีคิด มีกระบวนการตัดสินใจ มีเครื่องมือ มีบุคลากรที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้

จัดเต็ม 2 หลักสูตร เรียนรู้ตั้งแต่หลักการทำ Data Visualization ด้วยโปรแกรม Power BI ไปจนถึงการทำ Dashborad ให้มีประสิทธิภาพ

ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน

power-bi

dashboard-design

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • Business Analyst หรือ Data Analyst ที่ต้องการสื่อสาร Insight ให้หน่วยงานอื่นภายในองค์กร
 • Content Marketer ที่ต้องนำเสนอข้อมูลด้วย Visualization ต่างๆ
 • Product Manager ที่อยากพัฒนาสินค้าโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน (Data-driven) มากขึ้น
 • เจ้าของธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการสื่อสารด้วยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บุคคลทั่วไปที่เคยใช้ Visualization tools ต่างๆ ที่อาจจะไม่มีพื้นฐานและหลักการด้านการออกแบบและการทำความเข้าใจผู้ใช้

สิ่งที่จะได้รับจากแพคเกจนี้

 • 2 Course onlines ที่สามารถกลับมาเรียนได้เรื่อยๆ
 • สร้าง Dashboard/Visualization ที่มีประสิทธิภาพถูกต้อง ตามหลักการสื่อสารและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน
 • นำ Dashboard/Visualization ไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ด้วยโปรแกรม Power BI
 • นำหลักการทำความเข้าใจผู้ใช้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ด้านอื่นๆ ได้

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Online Course I : Dashboard Design Principles

Introduction

 • Operationalize Data with Dashboards

 • Benefits of Dashboards

 • A Framework for Visual Analytics

Users

 • Know your users

 • User Empathy Map

 • Problems, Reasons, Actions

 • Case study

 • Quiz

Content

 • Good Content

 • Measures

 • Quiz

 • 4 Aspects of Measures

 • Dimensions

 • Quiz

 • Decision Value Chain

 • Unifying Decision Value Chain

 • Balanced View of Measures

 • Quiz

 • Measure Grid Design

 • Quiz

 • Aggregation

 • Putting Together

 • Summary

Presentation

 • Good Presentation

 • Visual Encoding

 • Visual Encoding Example

 • Relationship 1 (Scatter Plot)

 • Relationship 2 (Bubble Chart)

 • Relationship 3 (Heatmap)

 • Quiz

 • Comparison

 • Composition

 • Quiz

 • Time-series

 • Quiz

 • Distribution

 • Quiz

 • Common mistake

 • Tips

Navigation

 • Principles 1 : Comparisons

 • Principles 2 : Cause & Effect

 • Principles 3 : Multivariate

 • Principles 4 : Integration of Evidence

 • Principles 5 : Documentation

 • Interactive Dynamics 1

 • Interactive Dynamics 2

 • Example

Summary

Introduction to Power BI

 • Welcome to Course

 • Overview

 • What is Dashboard

 • Why Power BI

 • Power BI vs Excel

 • Download Power BI

 • Install Power BI

 • Community

 • Set up Power BI (I)

 • Set up Power BI (II)

 • Introduce Power BI (I)

 • Introduce Power BI (II)

 • Get Data

 • Best Practise (Importing data)

 • Quiz: Quiz

Connect & Transform Data

 • Workshop 1: Connect & Transform Data

 • Workshop 1: Download Data Files

 • Workshop 1: Import Data

 • Power Query (I)

 • Power Query (II)

 • Quiz: Quiz

 • Home tab

 • Quiz: Quiz

 • Merge and Append queries

 • Append queries

 • Merge queries

 • Transform Data Format

 • Text Column / Number Column

 • Quiz: Quiz

 • Solution

 • Pivot Unpivot

 • Quiz: Quiz

 • Add Column

 • Save file

Build Data Model

 • Data Model (I)

 • Data Model (II)

 • Data Format

 • Data Relationships

 • Visualizations

 • Get Information From Visual (I)

 • Get Information From Visual (II)

 • Quiz: Export Data

 • Recap

Visualize & Analyze Data

 • Workshop 2: Spotify Data

 • Workshop 2: Download Data Files

 • Workshop 2: Import Data

 • Visualizations

 • Create Card / Table / Metric

 • Quiz: Quiz

 • Scatter plot (I)

 • Scatter plot (II)

 • Quiz: Quiz

 • Slicer (I)

 • Slicer (II)

 • Filter Pane (I)

 • Filter Pane (II)

 • Line Chart (I)

 • Line Chart (II)

 • Quiz: Quiz

 • Bar Chart / Column Chart (I)

 • Bar Chart / Column Chart (II)

 • Grouping (I)

 • Grouping (II)

 • Quiz: Quiz

 • Pie Chart / Donut Chart / Tree map (I)

 • Pie Chart / Donut Chart / Tree map (II)

 • Custom Visual

 • Insert Image / Textbox

 • Interaction

 • DAX

 • Quick Measure (I)

 • Quick Measure (II)

Publish Reports for Team Collaboration

 • Publish Report (I)

 • Publish Report (II)

 • Publish Report (III)

 • Congrats

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ดร. ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง (Head of Management of Analytics and Data Technologies (MADT) Program ที่ NIDA) | Skooldio Instructor
ดร. ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง
Head of Management of Analytics and Data Technologies (MADT) Program ที่ NIDA
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook) | Skooldio Instructor
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook
ระพีพรรณ เหล่าจำรูญวรพงศ์ (Microsoft Certified Solution Associate in BI Reporting) | Skooldio Instructor
ระพีพรรณ เหล่าจำรูญวรพงศ์
Microsoft Certified Solution Associate in BI Reporting

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES